Łukowski radny Zygmunt Celiński to osoba, o której możemy przeczytać w Encyklopedii Osobistości Rzeczpospolitej Polskiej. Dziewiąta edycja tej publikacji ukazała się w grudniu ubiegłego roku. Encyklopedia wydawana jest przez działające od 2013 roku londyńskie Wydawnictwo BPH – British Publishing House Ltd.

Jak mówi nam Zygmunt Celiński, wydawcy encyklopedii skontaktowali się z nim na początku ubiegłego roku i zaprosili go do współpracy. Efektem jest notka biograficzna, która zawiera m.in. opis jego pracy zawodowej, działalność społeczną, udział w życiu łukowskich parafii oraz streszczenie 21 lat pracy na rzecz samorządu i Cechu Rzemiosł Różnych.

Dziewiąte wydanie Encyklopedii Osobistości Rzeczpospolitej Polskiej ukazało się w grudniu 2023 roku. Będzie ono dostępne m.in. w bibliotece wojewódzkiej w Lublinie.

  • za Encyklopedią Osobowości RP:

Celiński Zygmunt
rzemieślnik, przedsiębiorca, właściciel firmy „Elektro-Cel” w Łukowie, samorządowiec, społecznik; urodzony:  Nurzyna, 01.05.1948; ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową specjalność elektryk oraz Technikum Elektryczne w Siedlcach, zdobył tytuł mistrza w zawodzie instalatorstwo elektryczne z uprawnieniami pedagogicznymi przyznany przez Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. Pracę rozpoczął w 1972 w łukowskich Zakładach Mięsnych na stanowisku dyżurny i konserwator, od 1992 prowadzi własną firmę „Elektro-Cel” .

Jako społecznik  współorganizował seminarium wraz z senatorem RP Krzysztofem Głuchowskim, Starostą Powiatu, Burmistrzem Miasta i Prezesem Akcji Katolickiej 2001; autor wniosków  w sprawie nadania nazw ulic i ronda imienia wybitnych osobistości, inicjator zaproszenia Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej na otwarcie Alei Pana Ryszarda Kaczorowskiego; uczestnik spotkania Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej z mieszkańcami i młodzieżą Łukowa; uczestnik pogrzebów śp. Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej i Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Krakowie 23.04.2010 r. oraz Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie; skarbnik komitetu budowy pomnika Papieża Jana Pawła II, fundator obrazów i inicjator sprowadzenia relikwii Dzieci Fatimskich, Świętej Hiacynty i Franciszka oraz relikwii Św. Papieża Jana Pawła II do parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Łukowie; członek komitetu budowy kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Łukowie, wspiera również finansowo budowę kościoła na Ukrainie w miejscowości Czemierowce; autor wniosku poparty przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Łuków o nadanie Honorowego Obywatelstwa Łukowa ks. prof. dr hab. Stanisławowi Ziębie oraz ks. Prałatowi Mirosławowi Łubikowi.

Zygmunt Celiński od początku swojej działalności zawodowej bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społecznym na rzecz środowiska, w którym mieszka – społecznik na terenie miasta Łuków i powiatu łukowskiego, działa na rzecz środowiska rzemieślniczego, sportowego i społeczności łukowskiej; orędownik spraw rzemieślniczych we władzach miasta, popiera wszelkie inicjatywy rozwoju działalności gospodarczej na terenie Łukowa, a w szczególności rozwoju rzemiosła, z którym jest wciąż związany (czynny członek od 1977 r. w Cechu Rzemiosł Różnych i Spółdzielni Rzemieślniczej, pełnił różne funkcje w organach Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie), wspiera również wnioski władz rzemiosła łukowskiego dotyczące Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia (od chwili jej założenia, tj. od 2004 r.) przyczyniając się do kształcenia młodych kadr dla rzemiosła i całej gospodarki; podejmuje działania nie tylko na niwie samorządowej, ale również w branży elektrycznej; wspiera także działalność oświatowo-wychowawczą w rzemiośle; jako społecznik i samorządowiec ceniony również za pracę w różnych dziedzinach życia w najbliższym środowisku lokalnym; inicjator akcji charytatywnych – wsparcie finansowe Domów Dziecka, zawodów sportowych oraz wielu innych instytucji i osób ubogich; wspierał finansowo i materialnie budowę pomnika łukowskich harcerzy – żołnierzy Szarych Szeregów pod patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; otrzymał dyplom za udział w konkursie „Barwy Polski” przeprowadzonego w Żytomierzu na Ukrainie z okazji Narodowego Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polski; otrzymał podziękowanie za wsparcie finansowe Harcerzy Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej szlakiem ks. Stanisława Brzóski, otrzymał podziękowanie za pomoc w organizacji IV Diecezjalnej Parafiady Szkół Podstawowych Diecezji Siedleckiej, otrzymał podziękowania za wielki wkład w dzieło organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 w rejonie łukowskim, współorganizator obchodów jubileuszu XX-lecia istnienia Akcji Katolickiej przy Parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie; wspierał również finansowo pochodzącego z powiatu łukowskiego ks. dr. kan. Stanisława Siwca – ks. misjonarza w Afryce i duszpasterza na Ukrainie przy budowie kościoła na Ukrainie w miejscowości Czemierowce; w 1997 r. na zaproszenie Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu reprezentant Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie; uczestnik polsko-niemieckiego spotkania kooperacyjnego „Wokół domu” we Frankfurcie nad Odrą reprezentujący Zarząd IZMKiP w Warszawie; wielokrotny uczestnik pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę reprezentujący Cech Rzemiosł Różnych i Spółdzielnię Rzemieślniczą Produkcyjno-Handlową w Łukowie; od 1999 uczestnik akcji Polacy Rodakom na Ukrainie pod patronatem Pana Senatora RP Stanisława Gogacza; udziela wsparcia finansowego OSP w Nurzynie, od 2016 honorowy strażak OSP w Nurzynie; fundator kapliczki pod wezwaniem Matki Boskiej z Fatimy w miejscowości Nurzyna, od 2001 honorowy „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie; uczestnik z ramienia Rady Miasta Łuków uroczystości kapituły nagrody im. Ministra Andrzeja Bączkowskiego – udział w panelach dyskusyjnych podczas wręczania jego nagrody; uczestnik delegacji do miast partnerskich Łukowa – Łoździeje (Lazdijai) w Litwie, Voisins-le-Bretonneux we Francji, Tõrva w Estonii oraz Baranówka (Baraniwka) w Ukranie; wielokrotny uczestnik uroczystości państwowych i patriotycznych; wielokrotny uczestnik Łukowskiego Forum Gospodarczego zorganizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju; posiadacz certyfikatów ukończenia szkolenia „Prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji i Radnych”; pełnomocnik komitetów wyborczych do samorządu miejskiego w Łukowie; radny Rady Miasta Łuków w kadencjach 1998 – 2002 (członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 2006 – 2010, 2010 – 2018 (wiceprzewodniczący Rady Miasta Łuków, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość), 2018 – 2023 członek Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa, przez 5 kadencji członek Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, przez 2 kadencje członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków, w tym 2018 – 2023 wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej; w latach 1999 – 2003 ławnik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie; Aw: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2003; Medal Komisji Edukacji Narodowej 2003; Honorowa Odznaka Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie 2000; Złota Odznaka Związku Rzemiosła Polskiego 2002; Złoty Medal im. Jana Kilińskiego 2002; Mistrz Rzemiosła podczas XXII pielgrzymki Rzemiosła na Jasnej Górze w Częstochowie 2003; Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego 2010; Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej 2010; Szabla Kilińskiego 2012; Nagroda Burmistrza Miasta Łuków „Złoty Niedźwiedź” za zasługi dla samorządu łukowskiego 2012; Medal z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2018; Medale pamiątkowe: z okazji 10-lecia, 15-lecia, 20-lecia, 25-lecia, 30-lecia samorządu Miasta Łuków; 20-lecia Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie; 20-lecia i 30-lecia Zakładów Mięsnych w Łukowie; 35-lecia Rejonu Energetycznego Łuków; 40-lecia Banku PKO BP; 50-lecia Łukowskiego Ośrodka Kultury; 70-lecia Pomnika Henryka Sienkiewicza; 80-lecia Pomnika Pamięci Powstańców w Łukowie; 80-lecia Łukowskich „Orląt”; 85-lecia LO im. Tadeusza Kościuszki; 90-lecia Biblioteki Miejskiej; w latach 2000 – 2014 wpisany do Złotej Księgi Polskiego Samorządu; Me: Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie 1977 – nadal, w latach 1990 – 1994 członek Zarządu, 1994 – 2006 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 2001 – 2021 delegat Cechu na Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie; Spółdzielnia Rzemieślnicza Produkcyjno-Handlowa w Łukowie 1987 – nadal, od 2013 członek Rady Nadzorczej, od 2021 delegat Spółdzielni na zjazd delegatów do Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie; Stowarzyszenie Obchodów Świąt Narodowych w Łukowie 1999 – 2010; Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie 1991 – nadal, w latach 1991 – 2001 członek Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie w zawodzie instalatorstwo elektryczne, 2000 – 2013 wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przy Izbie w zawodzie sprzedawca, 2001 – 2005 członek Zarządu Izby, 2009 – 2012 i od 2021 delegat Izby na Kongres Rzemiosła Polskiego, od 2009 nadal przewodniczący Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego przy Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie; Zrzeszenie Handlu i Usług w Siedlcach – 1996, w latach 1998 – 2002 członek Zarządu; Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 2001 – nadal; od 2017 nadal Sekretarz Zarządu Komitetu Prawa i Sprawiedliwości Miasto Łuków; w latach 2018 – 2022 delegat na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 2006 – nadal członek Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Siedlcach; 2012 – nadal członek Polskiego Czerwonego Krzyża w Łukowie; były członek Klubu Sportowego „Orlęta” w Łukowie, pełnił następujące funkcje: członek Zarządu, członek Komisji Rewizyjnej, delegat na Zjazd w Lubelskim Związku Piłki Nożnej, członek Komisji Rewizyjnej w LZPN, za swoją działalność otrzymał jubileuszową odznakę 80-lecia LZPN w 2002, Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej w 2003, Honorową Odznaką z okazji 80-lecia istnienia klubu Orlęta Łuków; od 1989 roku członek Rady Parafialnej w Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Łukowie.

źródło: Encyklopedia Osobistości RP