Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, Starosta Łukowski Dariusz Szustek przedstawił planowane warianty budowy tzw. Dużej Obwodnicy Łukowa.

  Firma SAFAGE, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla przedsięwzięcia pn. budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76, przedstawiła pięć wariantów i koncepcji budowy obwodnicy. 

Wariant I (czerwony)

Wariant pierwszy o długości około 10 km został poprowadzony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Początek ma on na terenie miejscowości Gołaszyn, włączając się prostopadle do istniejącego przebiegu DK63. Włączenie projektowanej obwodnicy w tym miejscu związane będzie ewentualnie z wyburzeniem dwóch gospodarstw domowych. Na dalszym fragmencie przebiega on za pomocą łuków poziomych po terenach pól uprawnych i zalesionych, omijając Rezerwat Kra Jurajska. Następnie projektowana oś przecina drogę powiatową nr 1312L, gdzie wymagana będzie rozbiórka około trzech gospodarstw domowych. Ze względu na przecięcie na dalszym odcinku linii kolejowej nr 12, wymagana będzie na tym fragmencie budowa wiaduktu. Następnie trasa przechodzi przez rzekę Krzna Południowa, na której zaprojektowany zostanie obiekt mostowy. W odcinku prostym projektowana oś przecina drogę gminną 102462L oraz omija domostwa po lewej i prawej stronie. Kolejno za pomocą dwóch łuków kieruje się ona przez tereny silnie zurbanizowane (zabudowa przemysłowa), przy drodze krajowej 76.  Wymagane będą znaczne wyburzenia terenu, na którym znajdują się fabryki. Zakłada się budowę w miejscu skrzyżowania z DK76 jednopoziomowego skrzyżowania. Za skrzyżowaniem trasa skręca w prawo za pomocą łuku w kierunku drogi wojewódzkiej nr 807, gdzie w zależności od przyjętego wariantu zostanie zaprojektowana skrzyżowanie. Następnie ze względu na przecięcie linii kolejowej nr 26 wymagana będzie budowa wiaduktu. W dalszym przebiegu trasa biegnie w odcinku prostym do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 808, gdzie analogicznie jak dla drogi wojewódzkiej 807 zaprojektowane zostanie skrzyżowanie w jednym poziomie. Ze względu na odgięcie toru jazdy wymagane będzie wyburzenie zabudowań (stacja kontroli pojazdów) w pobliżu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 807.

Za skrzyżowaniem, oś obwodnicy została poprowadzona przez tereny pól, omijając teren lasu, w którym znajduje się cmentarz żydowski. Na końcu projektowana oś włącza się pod kątem zbliżonym do prostego w istniejącą drogę krajową nr 63, gdzie zaprojektowane zostanie skrzyżowanie typu rondo.
W miejscu dowiązania wymagana będzie likwidacja komisu samochodowego.

Przedstawiony powyżej wariant został zaprojektowany zgodnie z wyznaczonym przebiegiem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Obarczony on  jest największa ingerencją w istniejącą zabudowę.

Wariant II (fioletowy)

W odróżnieniu od wariantu zgodnego z MPZP początek projektowanej obwodnicy został usytuowany przed miejscowością Gołaszyn. W miejscu planuje się zaprojektowanie skrzyżowania o ruchu okrężnym typu rondo. Następnie trasa z pomocą łuku poziomego w lewo, omija istniejącą zabudowaną miejscowość Gołaszyn. W miejscu przejścia nad rzeką Krzna będzie zbudowany most. Na dalszym przebiegu wariant fioletowy przebiega analogicznie do wariantu pierwszego. Dopiero za drogą gminną nr 102462L przebieg wariantu różni się od w pierwszego w celu ominięcia obszaru, na którym występują liczne fabryki. Oś projektowanej drogi omija silnie zurbanizowane tereny, pozwalając na uniknięcie wyburzeń w pobliżu skrzyżowania  z drogą krajową nr 76. Następnie oś projektowanego wariantu przebiega w przybliżony sposób do wariantu czerwonego. Za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 808, oś projektowanej obwodnicy przebiega w odcinku prostym, a następnie za pomocą łuków omija po południowej stronie teren zalesiony. Na końcowym odcinku dowiązuje się do istniejącej drogi krajowej nr 63 poprzez rondo.

W porównaniu do wariantu pierwszego długość wynosi około 12 km. Trasa obwodnicy została wydłużona o około 2 km jednakże w znacznie mniejszy sposób ingeruje w istniejącą zabudowę oraz poprzez zastosowanie łagodniejszych łuków poziomych wpływa na lepszy komfort jazdy.

Wariant III (niebieski)

Wariant niebieski ukazuje możliwość poprowadzenia odmiennie trasy na odcinku za drogą powiatową nr 1312L, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 807. Trasa niebieska zakłada, że za drogą powiatową biegnie ona w odcinku prostym, przecinając linię kolejową nr 12, a następnie omijając tereny zabudowane wzdłuż drogi gminnej.

W stosunku do wariantu czerwonego , odsuwa się on w kierunku zachodnim o około 500-900m, natomiast fioletowego o około 200m-500m. Odsunięcie pozwoli na lepsze warunki jezdne, a także znaczny sposób odsunie się od zabudowań znajdujących się przy drodze krajowej
nr 76.

Wariant też wydłuża obwodnicę w stosunku do wariantu I i II o około 0,6 km.

Wariant IV (pomarańczowy) i wariant V (ciemnoniebieski)

Rozwiązanie pomarańczowe i ciemnoniebieskie ma na celu ukazanie możliwości płynnej zmiany kierunku jazdy po nowej obwodnicy. Rozwiązania te pozwalają w zależności od uzyskanych analiz ruchu na zaprojektowanie na początku i końcu projektowanej obwodnicy skrzyżowań skanalizowanych.

Zakres robót objętych planowanym przedsięwzięciem obejmuje m.in.:

Budowę drogi krajowej klasy GP (obwodnica miasta Łuków),

Budowę skrzyżowań skanalizowanych/rond w miejscu dowiązania do istniejącej drogi krajowej nr 63 i 76

Budowę obiektów inżynierskich w ciągu projektowanej obwodnicy:

– most nad rzeką Krzna,

– most nad rzeką Krzna Południowa,

– wiadukt nad linią kolejową nr 12 (Skierniewice-Łuków)

– wiadukt nad linią kolejową nr 26 (Łuków-Radom)

– wiadukty nad krzyżującymi się drogami niższej kategorii

Przebudowę dróg innych kategorii na odcinkach włączeń do obwodnicy,

Budowę skrzyżowań z drogami niższych kategorii,

Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny,

Budowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,

Budowę oświetlenia w obrębie skrzyżowań,

Budowę kanału technologicznego,

Budowę systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej/rowów drogowych/ zbiorników retencyjnych,

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów przeciwhałasowych,

Przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej i naziemnej z projektowanym układem drogowym,