Rada Miasta Łukowa zdecydowała się na zmianę uchwały określającej wysokość diet radnych. Decyzję podjęto podczas pierwszej sesji nowej kadencji. Teraz każdy radny będzie otrzymywał miesięczną wypłatę w wysokości 2326 zł. Kilkaset złotych więcej zarobią tzw. radni funkcyjni, czyli przewodniczący komisji stałych. Najwyższe diety otrzymają wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Miasta. Ich diety wyniosą odpowiednio 3042 zł i 3220 zł. Są to kwoty nie podlegające opodatkowaniu.

Do tej pory „zwykły” radny otrzymywał 715 zł, zaś przewodniczący rady – 1521 zł.

Dieta radnego jest ustalana na podstawie tzw. kwoty bazowej, która obecnie wynosi 1 789, 42 zł. Dotychczas radny otrzymywał 40% tej kwoty. Po podwyżce będzie dostawał 130% .

 

Za podwyżką diet głosowało 15 radnych, w tym wszyscy radni z Alternatywy i Razem Ponad Podziałami oraz trzech radnych z PiS i jeden z Przymierza dla Ziemi Łukowskiej. Jeden radny był przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Według nowej uchwały diety radnych będą wynosić:

Przewodniczący RM – 3 220,96 zł

Zastępca przewodniczącego RM – 3 042,01 zł

Przewodniczący komisji stałych – 2 863,07 zł

Zastępca przewodniczących komisji – 2 684,13 zł

Członkowie komisji stałych – 2 326,25 zł

Wysokość diet będzie ulegać zmianie wraz ze zmianą kwoty bazowej, która jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie.

W nowej uchwale zapisano też finansowe kary za nieobecność na posiedzeniach komisji i sesjach. Jeżeli radny będzie miał nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji, jego dieta zostanie pomniejszona o 30%. Jeżeli nie będzie go na posiedzeniu komisji i nie usprawiedliwi tej nieobecności zostanie mu potrącone z diety 10%.

Podwyżki diet łukowskich radnych wejdą w życie 1 czerwca.