Informacje o realizacji planów finansowych w SP ZOZ oraz w muzeum w Łukowie i w Woli Okrzejskiej, informacja o oświadczeniach majątkowych radnych oraz zmiany w budżecie powiatu – to punkty porządku obrad sesji Rady Powiatu Łukowskiego, która odbędzie się 30 sierpnia. Obrady rozpoczną się o godzinie 14.00.
Sesja rady Powiatu odbędzie się w sali konferencyjnej. Radni będą mieli za zadanie m.in. podjąć uchwałę w sprawie określenia zadań oraz podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków PFRON. Przyjmą także informacje dotyczące m.in. kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku oraz funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.