W ostatnim czasie na rynku pracy wzrósł popyt na zawody medyczne.
Pandemia koronawirusa pokazała bowiem ogromne braki kadrowe w służbie zdrowia. Ważnym czynnikiem wyboru kształcenia w zawodzie branży medyczno – społecznej są też długotrwałe trendy, takie jak starzenie się europejskich społeczeństw oraz nasilenie chorób cywilizacyjnych. Na atrakcyjność branży medycznej mają także wpływ podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Kadra medyczna ma obecnie łatwiejszy dostęp do rozwoju zawodowego – realizacji specjalistycznych kursów i szkoleń, a co za tym idzie realną szansę na rozwój zawodowy i osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.

Uwzględniając powyższe, absolwenci medycznych szkół policealnych, mają duże szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy oraz realizację stabilnej ścieżki zawodowej. To właśnie te szkoły umożliwiają zdobycie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Kształcą one bezpłatnie nie tylko ludzi młodych, ale także osoby starsze, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowy zawód.Jeśli po ukończeniu szkoły słuchacz nie podejmie pracy w wyuczonym zawodzie, wiedzę i umiejętności może wykorzystać w życiu codziennym – do opieki nad najbliższymi, organizowania czasu wolnego dzieciom i rozwijania własnych zainteresowań.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie ma 60-letnią tradycję kształcenia w zawodach medycznych. W 2016 roku uzyskała tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NA RYNKU PRACY. Placówka firmuje się wysokimi wynikami zdawalności egzaminów zawodowych. Własne pracownie specjalistyczne, posiadające nowoczesną aparaturę i sprzęt, zgodną z wymogami wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych OKE oraz kadra doświadczonych pedagogów, będących wieloletnimi praktykami w zawodzie, gwarantują wzorowe przygotowanie do zawodu. Szkoła umożliwia także zdobycie dodatkowych kwalifikacji w drodze kursów i szkoleń branżowych, dzięki czemu nasi absolwenci stają się konkurencyjni na rynku pracy.

Po ukończeniu wybranego kierunku kształcenia oraz zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent szkoły uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (certyfikat zawodowy). Dokument ten daje uprawnienia do podjęcia pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bez konieczności nostryfikacji.

Szkoła policealna nie pobiera opłat za naukę, wydaje bezpłatnie zaświadczenia na potrzeby ZUS, KRUS, MOPS, GOPS, WKU i UP. Zapewnia elastyczny plan zajęć dostosowany do możliwości czasowych słuchaczy, naukę w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym.

W ofercie edukacyjnej szkoły znajdują się zawody opiekuńcze i terapeutyczne, które dają możliwość zatrudnienia w wielu sektorach, poszukiwanych na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Absolwenci tych kierunków są wysoko oceniani przez pracodawców i spotykają się z olbrzymią wdzięcznością podopiecznych oraz ich rodzin. Zabiegają o nich nie tylko placówki medyczne i społeczne, ale również osoby prywatne do pełnienia opieki domowej.

OPIEKUN MEDYCZNY rozpoznaje i pomaga osobie chorej/niesamodzielnej zaspokoić jej potrzeby bio-psycho-społeczne. Podczas świadczenia swoich usług współpracuje z zespołemterapeutycznym. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, wspiera osobę chorą i niesamodzielną w procesie rekonwalescencji, jak też
w opiece terminalnej.

Opiekun medyczny jest zawodem zaufania publicznego, a osoba wykonująca go poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w warunkach szpitalnych i domowych oraz w placówkach opiekuńczych służby zdrowia. Praktyki zawodowe realizuje w placówkach opiekuńczo-leczniczych, tj. oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach i ośrodkach pomocy społecznej, domach seniora, stowarzyszeniach, ośrodkach rehabilitacji i prywatnych domach pacjenta.

Nauka na kierunku opiekun medyczny trwa 1,5 roku (3 semestry).

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji
i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych
i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej. Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie mają empatia i komunikatywność.
W realizacji zadań pomocne są: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nauka na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej trwa 1 rok (2 semestry).

OPIEKUNKA DZIECIĘCA zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0 – 4 lat. Jej zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane
z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy również prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,  uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla jego wieku oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Opiekunki mogą pracować
w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi). Opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

Nauka na kierunku opiekunka dziecięca trwa 2 lata (4 semestry).

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY to osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa. Jest to zawód, który cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem potencjalnych pracowników, jak i pracodawców. Nowelizacja przepisów prawnych, dotycząca obowiązku organizacji środowiskowych domów samopomocy, świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz organizacji warsztatów terapii zajęciowej w oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych, świetlicach socjoterapeutycznych czy domach opieki społecznej, nakłada obowiązek zatrudniania w tych placówkach wykwalifikowanych terapeutów zajęciowych.

W krajach UE terapeuta zajęciowy może również podejmować samozatrudnienie, prowadząc prywatną praktykę w środowisku domowym podopiecznego, czy pomagając przystosować mieszkanie lub dom do potrzeb chorego i jego możliwości.

W trakcie nauki przyszły terapeuta zajęciowy uzyskuje wiedzę z zakresu podstaw psychologii, pedagogiki, anatomii człowieka, kliniki chorób, kinezyterapii, języka migowego oraz kompendium wiedzy z terapii zajęciowej, która uczy jak pracować z osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną. W pracowniach zdobywa umiejętności: plastyczne, taneczne, muzyczne, kulinarne, dziewiarskie, krawieckie, animatorskie w zakresie organizacji zabaw, imprez i wycieczek. Na zajęciach praktycznych wykorzystuje się je do planowania, prowadzenia oraz dokumentowania zajęć z podopiecznymi.

Nauka na kierunku terapeuta zajęciowy trwa 2 lata (4 semestry).

Skontaktuj się z naszą szkołą i rozpocznij naukę od 1 września 2022 roku:
tel. 25 798 26 39, tel. 25 798 39 98, e-mail: sekretariat@mszlukow.pl.

Prowadzimy zapisy online – formularz zgłoszeniowy na stronie:  www.sp.mszlukow.pl.

Dokumenty kandydatów są przyjmowane w sekretariacie szkoły: ul. A. A. Kryńskiego 10,
od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1500.