14 czerwca w Starostwie Powiatowym w Łukowie zostały zawarte umowy pomiędzy Powiatem Łukowskim a firmą Strabag na wykonanie zadań drogowych na terenie miasta Łuków realizowanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TEN-T” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość realizowanych robót budowlanych wynosi 14 968 819,46 zł.

Pierwsza umowa o wartości 8 888 555,46 zł obejmuje w szczególności:

– przebudowę ul.ks. J. Popiełuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Kościuszki. W jej ramach zostaną wykonane m.in. roboty rozbiórkowe, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wykonana zostanie nowa podbudowa i ułożona nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, jezdnia zostanie poszerzona do 10 m, gdzie wyznaczone zostaną dwa pasy o szer. 3,50 m do ruchu pojazdów oraz dwa skrajne pasy rowerowe o szerokości 1,50 m każdy, wykonane zostaną nowe chodniki dla pieszych i zatoka postojowa oraz zamontowane zostaną nowe elementy oświetlenia ulicznego.

– przebudowę skrzyżowania ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Przemysłowej i Al. Kościuszki (rondo im. Fryderyka Koziarza);

– przebudowę ul. Przemysłowej. W jej ramach zostaną wykonane m.in. roboty rozbiórkowe, wykonana zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, jezdnia zostanie poszerzona do 10 m, gdzie wyznaczone zostaną dwa pasy o szer. 3,50 m do ruchu pojazdów oraz dwa skrajne pasy rowerowe o szerokości 1,50 m każdy, wykonane zostaną nowe chodniki dla pieszych oraz zamontowane zostaną nowe elementy oświetlenia ulicznego.

– przebudowę skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Ks. Brzóski – w  miejscu tym powstanie skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

– przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 806 (skrzyżowanie ul. Przemysłowej z ul. Międzyrzecką) – w ramach przebudowy powstanie skrzyżowanie o ruchu okrężnym z rondem najazdowym.

– wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

– wykonanie robót wykończeniowych i regulacyjnych.

W ramach drugiej umowy opiewającej na kwotę 4 980 310,04 zł wykonane zostaną roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej (Al. Króla Władysława Jagiełły) z drogą krajową nr 63 (ul. Radzyńska). Na skrzyżowaniu tym wybudowane zostanie rondo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogą dojazdową do przyległych posesji.

Ostatnia z zawartych umów dotyczy przebudowy najstarszego, a tym samym najbardziej wysłużonego odcinka obwodnicy – Al. Wojska Polskiego. Za kwotę 1 099 953,96 zł zostanie wykonana nowa nawierzchnia na nieco ponad kilometrowym odcinku poczynając od skrzyżowania z ul. Siedlecką.

Umowny termin zakończenia prac został określony na dzień 19 października 2022 r.

Wykonanie wszystkich wymienionych zadań jest możliwe dzięki uzyskaniu przez Powiat Łukowski dofinansowania w wysokości 14 220 378,48 zł (95% wartości całej inwestycji)z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu wszystkich osób korzystających z tzw. małej obwodnicy Łukowa.