Większość łukowskich radnych poparła uchwałę wyrażającą poparcie i solidarność z polskim Rządem i funkcjonariuszami służb Straży Granicznej, policji i wojska polskiego, strzegącymi suwerenności naszego kraju poprzez ochronę nienaruszalności granicy polsko – białoruskiej. Siedmiu radnych wstrzymało się od głosu, bowiem jak argumentowali na sesji, nie chcieli wyrażać poparcia i solidarności z polskim Rządem.

  Projekt uchwały wyrażający poparcie i solidarność z polskim Rządem i funkcjonariuszami służb Straży Granicznej, policji i wojska polskiego, przygotowano na wniosek klubu radnych PiS. Wniosek musiał zostać zaopiniowany przez burmistrza. W pisemnej opinii burmistrz Piotr Płudowski uznał za zasadne wyrażenie wdzięczności dla służb stacjonujących na granicy polsko – białoruskiej. Dodał również, że „słowa wdzięczności i uznania należą się również mieszkańcom przygranicznych miejscowości i parafii, pracownikom Caritas, wolontariuszom organizacji pozarządowych za pomoc humanitarną i medyczną ofiarowaną migrantom, którzy znaleźli się na terytorium naszego kraju”. W opinii tej czytamy również, że „nie ma przecież żadnej sprzeczności w równoczesnym obowiązku strzeżenia naszych granic i wsparcia dla tych, którzy często nie z własnej woli stali się ofiarami tej dramatycznej sytuacji”.

  Podczas dyskusji nad tą uchwałą wszyscy radni podkreślali, że Straż Graniczna, wojsko i policja zasługują na pełne wsparcie. Kontrowersje wzbudzał natomiast zapis o poparciu dla polskiego Rządu. Radny Ryszard Smolarz złożył nawet formalny wniosek o wykreślenia z uchwały słów „dla polskiego Rządu”. Propozycja radnego nie znalazła jednak poparcia wśród większości radnych.

  Ostatecznie uchwała w sprawie „Wyrażenia poparcia i solidarności z polskim rządem i funkcjonariuszami służb Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego, strzegącymi suwerenności naszego kraju poprzez ochronę nienaruszalności granicy polsko – białoruskiej” została podjęta bez zmian. Za było 12 radnych, a 7 wstrzymało się od głosu.

  Relacja z sesji Rady Miasta już 3 grudnia w Master TV.