Komisja Europejska wszczęła kroki prawne przeciwko Polsce w związku z łamaniem praw podstawowych osób LGBTIQ. Wstrzymała jednocześnie modyfikacje programu REACT-EU w odniesieniu do Regionalnych Programów Operacyjnych. Dotyczy to się m.in. Województywa lubelskiego.

  Jak czytamy w mailu, który dotarł do marszałka województwa lubelskiego: „Komisja uważa, że polskie władze nie odpowiedziały w pełni i właściwie na jej zapytanie dotyczące charakteru i wpływu tzw. deklaracji, oświadczeń lub rezolucji przyjętych przez władze regionalne tak zwanych „stref wolnych od ideologii LGBTIQ”. Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii, a na dalszym etapie skierować sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Komisja zachęca również do podjęcia działań naprawczych w stosunku do uchwał w celu wyeliminowania ryzyka, że podstawowe wartości i postanowienia Karty Praw Podstawowych są naruszane i pisze: „Działania władz regionalnych które przyjęły uchwały piętnujące postulaty społeczności LGBTIQ jako „ideologię” i deklarujące swoje terytoria „LGBTIQ- niepożądane”, stawiają pod znakiem zapytania zdolność regionalnych instytucji zarządzających do zapewnienia zgodności z zasadą niedyskryminacji we wdrażaniu programów EFSI”.

  Przypomnijmy, że sejmik województwa lubelskiego 25 kwietnia 2019 roku przyjął stanowisko „w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych”, w którym to sejmik województwa lubelskiego „wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promocję ideologii ruchów LGBT…”