Część mieszkańców ulicy Króli w Łukowie jest przeciwna projektowi przebudowy ich drogi. Uważają, że jest on niezgodny z planem zagospodarowania miasta oraz „niesprawiedliwie” i „nie równo” traktuje mieszkańców. Zarzucają też burmistrzowi miasta nieodpowiadanie na pisma. W tej sprawie wystosowali do Rady Miasta skargę na burmistrza.

  Skarga wpłynęła do Biura Rady Miasta 18 czerwca.
30 czerwca została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja po wysłuchaniu obu stron doszła do wniosku, że skarga z przyczyn formalnych (brak podpisu) została pozostawiona bez rozpoznania.

  O skardze na działalność burmistrza będą dyskutowali radni na sesji, która odbędzie się 22 lipca.