Przedsiębiorstwo Usługi i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie wystosowało komunikat do mieszkańców miasta. Spółka zwraca uwagę na niezgodne z prawem praktyki stosowane przez niektórych mieszkańców, polegające na odprowadzaniu wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Praktyki te powodują podtapianie nieruchomości podczas występowania dużych opadów deszczu.

  Poniżej publikujemy informację prezesa spółki w tej sprawie, Marcina Mateńko.

Informacja PUiIK Sp. z o.o. dotycząca odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Szanowni Państwo,

W wyniku ostatnich intensywnych opadów deszczu doszło w wielu rejonach naszego miasta do podtopień nieruchomości i wydostawania się ścieków z kanalizacji sanitarnej.

  Jedną z przyczyn takiej sytuacji są podłączenia do kanalizacji sanitarnej rynien z dachów, wpustów oraz innych urządzeń odwadniających na niektórych nieruchomościach. Jest to działanie zabronione przez art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

  W związku z powyższym apelujemy do tych Właścicieli i Zarządców nieruchomości którzy odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej o jak najszybsze trwałe odłączenie, najpóźniej do końca sierpnia 2020 r.

  Po tym terminie tj. od 1 września PUIK Sp. z o.o. rozpocznie systematyczną kontrolę. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń zostanie wszczęta procedura ukarania karą grzywny, zgodnie z art. 28 ust. 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do 10.000,00 zł.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  pod nr tel. 25 798 23 71 w godz. 7:00-15:00.