Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyszyńskiego 12/12 w Łukowie. Lokal składa się z pomieszczenia usytuowanego na parterze o ogólnej powierzchni użytkowej 79,00 m2. Lokal posiada urządzenia techniczne: instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

  W ofercie należy podać:

1. Proponowaną miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 pow. użytkowej w kwocie netto. Proponowana miesięczna stawka czynszu nie uwzględnia opłat za energię elektryczną, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, ogrzewanie lokalu, wywozu odpadów komunalnych.

2. Rodzaj działalności gospodarczej jaka będzie prowadzona w w/w lokalu.

3.W przypadku planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej: oświadczenie oferenta, że nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej oraz informację o rodzaju działalności jaką będzie prowadził w/w lokalu.

  Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości jednego tysiąca złotych  w ostatnim dniu składania ofert t.j. 29.06.2020 r do godz. 1200 w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19. 

  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 w terminie do dnia 29.06.2020 r do godz. 1200 z dopiskiem ,, najem lokalu „

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2020 r o godz. 1230 w siedzibie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19. Po wyborze oferty, zostanie zwrócone wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane. Wadium oferenta którego oferta zastanie wybrana pozostaje w ZGL w Łukowie na poczet kaucji.

  Informacji o przetargu udziela Dyrektor ZGL w Łukowie lub dział techniczny w dniach roboczych w godz. 700 – 1500 pod nr tel. 25 798 2554