Mieszkańcy powiatu łukowskiego mogą zgłosić historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi.
Starosta Łukowski realizując obowiązek wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska, dokonuje identyfikacji oraz sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Starostę Łukowskiego wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Następnie wykaz ten zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie, który dokonuje wpisu do rejestru o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi.
Zidentyfikowanie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu łukowskiego pozwoli na przeprowadzenie remediacji tych terenów, która polega na poddaniu gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodującej ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.
Wszelkie informacje na temat potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, należy kierować w formie pisemnej lub elektronicznej do Starostwa Powiatowego w Łukowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, email: sekretariat@starostwolukow.pl
Każdy kto stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt bezpośrednio Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie. Niewywiązanie się z tego obowiązku, podlega karze grzywny.