Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łukowie – Kontrakt Nr 2: Zadanie nr 2” zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach Projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.
Termin składania ofert: 26 czerwca do godz. 14.00. Termin otwarcia ofert: 26 czerwca godz. 14.10. Oferty należy składać w pok. nr 10 – Sekretariacie siedziby Zamawiającego lub drogą pocztową, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków. Kryteria wyboru ofert: cena – 100%.
Warunki udziału w postępowaniu: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Pełna treść SIWZ jest dostępna w zakładce „Przetargi