Nadleśniczego Nadleśnictwa  Łuków w sprawie naboru zewnętrznego na stanowisko KSIĘGOWEGO w Dziale Finansowo – Księgowym

 1. Organizator naboru

Nadleśnictwo Łuków
Ławki 56A, 21-400 Łuków
Tel. 25 798 22 41, CISCO 1707100
e-mail: lukow@warszawa.lasy.gov.pl

2. Opis  czynności  wykonywanych  na  stanowisku  –  zakres  ważniejszych zadań

 1. Dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych w SILP ( usługi, zakup i rozchód materiałów) księgowanie zgodnie z obowiązującym Planem Kont  i Polityką Rachunkowości w  PGL LP,
 2. Znajomość rozliczenia podatku od towarów i usług (tworzenie i przesyłanie JPK),
 3. Kontrola formalna i rachunkowa zestawień raportów dobowych kas fiskalnych, ewidencja korekt i raportów miesięcznych,
 4. Prowadzenie  uzgodnień stanów magazynowych nadleśnictwa.
 

3. Wymagania obligatoryjne (podstawowe)

 1. wykształcenie średnie ekonomiczne lub pokrewne,
 2. doświadczenie zawodowe w księgowości minimum 1 rok,
 3. znajomość oraz umiejętności praktycznego stosowania przepisów z zakresu rachunkowości oraz podatku VAT,
 4. znajomość obsługi pakietów MS Office (World, Excel, Outlook),
 5. brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku

 4. Wymagania dodatkowe (preferowane)

 1. wykształcenie wyższe w zakresie finansów lub rachunkowości,

2)  mile widziany kurs podstaw rachunkowości ( kurs dla samodzielnych księgowych –    specjalista ds. rachunkowości),

3) znajomość ustawy o VAT,CIT,PDOF,

4) znajomość Systemu Informatycznego LP, w szczególności modułu „Finanse i     Księgowość”,

5. Oczekiwania wobec kandydata

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętności analityczne,
 3. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 4. bardzo dobra organizacja własnej pracy,
 5. dyspozycyjność,
 6. sumienność i rzetelność,
 7. chęć samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy.

6. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. CV,
 3. kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych itp. dotyczących stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja,
 6. kwestionariusz osobowy  kandydata  na  pracownika,
 7. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Łuków,
 8. Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Warunki zatrudnienia

 1. miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Łuków Ławki 59A, 21-400 Łuków,
 2. umowa o pracę na czas określony 1 roku z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 3. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (od godz. 7.00 do godz. 15.00),
 4. zatrudnienie  na  stanowisku  wyposażonym  w  monitor  ekranowy,  praca  przy monitorze może przekraczać cztery godziny dziennie,
 5. możliwość rozwoju poprzez szkolenia,
 6. świadczenia socjalne i zdrowotne.

8. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 05.03.2021 r. do godz. 1500 

 1. osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Łuków w Ławkach, 21-400 Łuków (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500)
 2. pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Łuków, Ławki 56A, 21-400 Łuków
 3. elektronicznie na adres: lukow@warszawa.lasy.gov.pl

Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem:

Dokumenty aplikacyjne na stanowiskoKsięgowy ”.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Nadleśnictwa.

Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego i bez otwierania koperty zostaną odesłane na adres korespondencyjny kandydata/kandydatki.

9. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacji

Proces rekrutacji prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków.

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach:

 • Etap I – weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
 • Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami; powiadomienie telefoniczne lub pocztą elektroniczną uczestników procesu rekrutacyjnego o wynikach.

10. Informacje dodatkowe

 1. Po zakończeniu procedury naboru, komisyjnie niszczone są wszystkie dokumenty przesłane przez kandydatów za wyjątkiem dokumentów kandydata wyłonionego w konkursie.
 2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków zastrzega sobie możliwość unieważnienia     naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.
 3. Nadleśnictwo nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
 4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie naboru jest  Specjalista ds. pracowniczych Dorota Żmuda tel. 25 798-22410 wew. 131 CISCO 1707131.

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika
 2. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 3. Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych