Burmistrz Łukowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Pana Tadeusza składającej się z działek Nr 6899/11 o pow. 748 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00026866/5 i Nr 6899/13 o pow. 90 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00032768/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 134 300 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 w dniu 20 października 2020 r. o godz. 1130.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu (w kwocie podanej powyżej) z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki  na konto Miasta Łuków nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 do dnia 14 października 2020 r.

Ogłoszenie o przetargu  podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu
i w Biuletynie Informacji Publicznej, będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Łuków.

Szczegółowe informacje związane ze sprzedażą wyżej opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Łuków, pokój nr 7, tel. 25 797 6610.