Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w wysokości 777 tys. zł na realizację zadania polegającego na wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Zatwierdzony pozytywnie projekt pod nazwą „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – Etap II” otrzyma środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

  W ramach zadania zaplanowano m.in. demontaż 412 starych opraw, wymianę 80 wysięgników, montaż 412 nowych opraw LED, montaż nowych przewodów w wysięgnikach, budowę układów kompensacyjnych, a także zainstalowanie system inteligentnego sterowania oświetleniem. Całkowita wartość projektu: 1 101 373 zł. Dofinansowanie to 777 799 zł, a wkład własny wyniesie 323 574 zł. Prace przy realizacji tego zadania mają się zakończyć w grudniu 2021 roku.

  Decyzja o przyznaniu dotacji miastu Łuków zapadła w Lublinie 7 lipca. Tego dnia Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków i na mocy uchwały wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO WL na lata 2014-2020.