W piątek, 8 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu  pn. „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Łukowie”. Umowa została zawarta pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim, a  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie  reprezentowanym przez Mariusza Furlepę.

  Wartość projektu wynosi ogółem 1 786 383,59 zł, z czego dofinansowanie to 1 165 667,10 zł. Wkład własny wynosi 620 716,48 zł w tym  kwota  452 553,12 zł przekazana przez Powiat Łukowski obejmująca wydatki kwalifikowane oraz wszelkie wydatki niekwalifikowane. Termin realizacji zadania jest wyznaczony do końca roku 2020r. Zakres rzeczowy projektu obejmuje studium wykonalności, dokumentację techniczną, roboty budowlane, montaż dwóch instalacji PV  – budynek B1 oraz budynek transportu w SP ZOZ w Łukowie.