W piątek 9 lutego odbywała się sesja Rady Powiatu Łukowskiego. W porządku obrad znalazł się projekt uchwały o przystąpieniu powiatu do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej. Kiedy doszło do głosowania okazało się, że uchwała ta nie uzyskała większości. „Za” było 5 radnych i 5 było „przeciw”.

Po tym głosowaniu ogłoszono przerwę w obradach. Po ich wznowieniu pojawił się wniosek o reasumpcję głosowania. Złożył go radny Krzysztof Gajowy, który stwierdził, że w pierwszym głosowaniu pomylił się. Wniosek o reasumpcję głosowania poparło 9 radnych.

W powtórzonym głosowaniu uchwała o przystąpieniu powiatu łukowskiego została przyjęta. Zgłosowało za nią 7 radnych, w tym Andrzej Wisiński i Włodzimierz Wolski, którzy wcześniej mieli inne zdanie. Nikt nie był przeciw, a trzech radnych na znak protestu opuściło salę. W głosowaniu tym nie uczestniczyli m.in. radni Bartłomiej Bryk i Karol Raczyński, którzy są członkami Zarządu LGD Ziemi Łukowskiej.

Uchwała Rady Powiatu Łukowskiego, którą przyjęto dopiero w powtórzonym głosowaniu, jest potrzebna Lokalnej Grupie Działania Ziemi Łukowskiej, aby mogła ona realizować zapisy umowy z Marszałkiem Województwa Lubelskiego. Ta uchwała ma być potwierdzeniem, że do LGD Ziemi Łukowskiej należą wszystkie gminy, na terenie których chce ono działać. W przeszłości takie uchwały podejmowały poszczególne gminy. Teraz, według nowego zapisu w regulaminie przyjętym w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, uchwały te może zastąpić jedna uchwała podjęta przez Radę Powiatu. Czas na jej podjęcie mija 12 lutego.

Przypomnijmy. W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich został ogłoszony konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027. Od 11 kwietnia do 7 czerwca 2023 r. można było składać wnioski o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach konkursu wpłynęło 27 wniosków.

Do wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 powołano Komisję, która oceniała złożone wnioski według kryteriów wyboru LSR. Ocenie podlegało 27 strategii, w tym 10, w których zachodził konflikt obszarowy. Przy wyborze decydowały między innymi innowacyjność w LSR, partnerstwo na obszarze i spoza obszaru, aktywizacja społeczności lokalnej, czy też wsparcie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. Po przeprowadzonej ocenie zostały wybrane 22 Strategie, w tym 19 z poprzedniego okresu programowania i 3, które będą realizowane przez nowe LGD. Te nowe grupy to  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie”, Lokalna Grupa Działania „Miś” obejmująca powiat radzyński oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej powstała  2022 roku. Prezesem Zarządu został Karol Raczyński, radny Rady Powiatu Łukowskiego (PiS). Stanowiska wiceprezesów objęli Zofia Mikusek, sekretarz gminy Wojcieszków oraz Bartłomiej Bryk, radny Rady Powiatu Łukowskiego (PiS). Funkcję sekretarza pełni Renata Alikowska, a skarbnika  – Paweł Flis.

Umowy, które z lokalnymi grupami działania podpisał Marszałek Województwa Lubelskiego zostały poddane kontroli poselskiej, podczas której sprawdzano m.in. jak oceniane były przez ekspertów poszczególne strategie. Jak informuje nas prezes LGD RAZEM Sylwia Romańska – Węzik, sprawą tą zajmuje się również lubelska prokuratura.