Lokalna Grupa Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości” zaprasza do udziału w V edycji Konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „Razem” w ostatnich 3 latach, tj. od 21.11.2020 r. – 21.11.2023 r.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  1. a) inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, infrastruktura turystyczna/rekreacyjna;
  2. b) inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze np.: patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich), klubów seniora, sołectw oraz grup nieformalnych mających siedzibę na obszarze LGD „Razem”, które w okresie od 21.11.2020 r. do 21.11.2023 r. zrealizowały na terenie LGD „Razem” ciekawą inicjatywę lokalną (sfinansowaną z dowolnych środków).

Komisja konkursowa przyzna nagrody oddzielnie w każdej z dwóch kategorii finansowane przez LGD „RAZEM” ze środków PROW 2014-2020:

I miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (500 zł)

II miejsce – dyplom oraz  nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (300 zł)

III miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna karty podarunkowej (200 zł)

Laureaci otrzymają gadżety promujące Szlak Ziemi Łukowskiej obszaru LGD „Razem”.

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „Razem” lub za pośrednictwem poczty, lub przesłać skan podpisanego formularza i załączników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@lgdrazem.pl do dnia 21.12.2023 r. do godz. 15:30.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2024 r.