W ostatnim czasie na rynku pracy wzrósł popyt na zawody medyczne.
Pandemia koronawirusa pokazała bowiem ogromne braki kadrowe w służbie zdrowia. Ważnym czynnikiem wyboru kształcenia w zawodzie branży medycznej są też długotrwałe trendy, takie jak starzenie się europejskich społeczeństw oraz nasilenie chorób cywilizacyjnych. Na atrakcyjność branży medycznej mają także wpływ podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Kadra medyczna ma obecnie łatwiejszy dostęp do rozwoju zawodowego – realizacji specjalistycznych kursów i szkoleń, a co za tym idzie realną szansę na rozwój zawodowy i osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.

Uwzględniając powyższe, absolwenci medycznych szkół policealnych, mają duże szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy oraz realizację stabilnej ścieżki zawodowej. To właśnie te szkoły umożliwiają zdobycie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Kształcą one bezpłatnie nie tylko ludzi młodych, ale także osoby starsze, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowy zawód. Jeśli po ukończeniu szkoły słuchacz nie podejmie pracy w wyuczonym zawodzie, wiedzę i umiejętności może wykorzystać w życiu codziennym – do opieki nad najbliższymi, organizowania czasu wolnego dzieciom i rozwijania własnych zainteresowań.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie ma 60-letnią tradycję kształcenia w zawodach medycznych. W 2016 roku uzyskała tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NA RYNKU PRACY. Placówka firmuje się wysokimi wynikami zdawalności egzaminów zawodowych. Własne pracownie specjalistyczne, posiadające nowoczesną aparaturę i sprzęt, zgodną z wymogami wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych OKE oraz kadra doświadczonych pedagogów, będących wieloletnimi praktykami w zawodzie, gwarantują wzorowe przygotowanie do zawodu. Szkoła umożliwia także zdobycie dodatkowych kwalifikacji w drodze kursów i szkoleń branżowych, dzięki czemu nasi absolwenci stają się konkurencyjni na rynku pracy.

Po ukończeniu wybranego kierunku kształcenia oraz zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent szkoły uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (certyfikat zawodowy). Dokument ten daje uprawnienia do podjęcia pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bez konieczności nostryfikacji.

Szkoła policealna nie pobiera opłat za naukę, wydaje bezpłatnie zaświadczenia na potrzeby ZUS, KRUS, MOPS, GOPS, WKU i UP. Zapewnia elastyczny plan zajęć dostosowany do możliwości czasowych słuchaczy, naukę w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym.

W ofercie edukacyjnej szkoły znajdują się zawody technikalne branży medycznej, które dają możliwość zatrudnienia w wielu sektorach, poszukiwanych na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Absolwenci tych kierunków są wysoko ocenieni przez pracodawców.

TECHNIK DENTYSTYCZNY w zakresie swoich kompetencji i umiejętności zawodowych posiada samodzielne laboratoryjne wykonawstwo i naprawę uzupełnień protetycznych i aparatów szczękowo-ortopedycznych, zleconych przez lekarza dentystę. To jedyny zawód, który daje uprawnienia do wykonywania protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych
i ektoprotez nosa, oka, małżowiny usznej. Intensywny rozwój nowych technologii protetycznych z wykorzystaniem techniki 3Dpozwala na dokładniejsze dopasowanie i wymodelowanie uzupełnień protetycznych oraz znaczne skrócenie okresu oczekiwania na wykonanie prac protetycznych zdecydowanie ułatwiając swoim pacjentom życie. Wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki
i metalu. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania protez twarzowo-szczękowych dla pacjentów po operacjach onkologicznych i plastycznych (protez pooperacyjnych i epitez twarzy).

Wykonywanie profesji technika dentystycznego wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności oraz podzielności uwagi, wyobraźni i umiejętności pracy w zespole.

Nauka na kierunku technik dentystyczny trwa 2,5 roku (5 semestrów).

TECHNIK FARMACEUTYCZNY wykonuje czynności polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz współuczestniczy w wykonywaniu analiz chemicznych. W oparciu o swoją bogatą wiedzę zajmuje się obsługą pacjenta, merytoryczną współpracą z zespołem medycznym (farmaceutą, lekarzem, pielęgniarką), wydawaniem artykułów medycznych, suplementów diety oraz produktów leczniczych (także na receptę), wykonuje również leki recepturowe. Oprócz wiedzy merytorycznej i fachowych umiejętności technik farmaceutyczny musi charakteryzować się cierpliwością, dokładnością, odpowiedzialnością oraz empatią.
Słuchacz kierunku technik farmaceutyczny zgłębia wiedzę medyczną, zarówno z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, jak i przedmiotów bazujących na naukach chemicznych
– poznaniu i zrozumieniu budowy, działań i zastosowań związków wykorzystywanych w lecznictwie oraz nabywa cenne umiejętności z zakresu pracy w aptece (obsługa programów aptecznych, kas fiskalnych, wiedza o funkcjonowaniu apteki, podstawy prawne pracy w aptece, komunikacja z pacjentem). Nauka na kierunku technik farmaceutyczny trwa 2,5 roku (5 semestrów)

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ odpowiada za zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej sprzętu i wyrobów medycznych. Może pracować zarówno w zakładach ochrony zdrowia, jak i gabinetach stomatologicznych czy kosmetycznych. Samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji, czyli  wieloetapowego przygotowania sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania.

Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej
i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Nauka na kierunku technik sterylizacji medycznej trwa 1 rok (2 semestry).

Skontaktuj się z naszą szkołą i rozpocznij naukę od 1 września 2022 roku:
tel. 25 798 26 39, tel. 25 798 39 98, e-mail: sekretariat@mszlukow.pl.

Prowadzimy zapisy online – formularz zgłoszeniowy na stronie:  www.sp.mszlukow.pl. 

Dokumenty kandydatów są przyjmowane w sekretariacie szkoły: ul. A. A. Kryńskiego 10, od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1500.