Sędzia Mariusz Brojek objął stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie. Funkcję tę zaczął pełnić z dniem 1 czerwca.

  Do 31 maja prezesem Sądu Rejonowego w Łukowie był sędzia Andrzej Michalski. Jego kadencja właśnie dobiegła końca, i na kolejne cztery lata na stanowisko prezesa powołany został sędzia Mariusz Brojek. Wiceprezesem jest sędzia Leszek Lendzion.

  Prezes sądu rejonowego jest powoływany na okres czterech lat, najwyżej na dwie kolejne kadencje, i nie może być powołany do pełnienia funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu rejonowego przed upływem czterech lat od zakończenia pełnienia tej funkcji. Prezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu okręgowego albo sądu rejonowego. Wiceprezesa powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu okręgowego albo sądu rejonowego, na wniosek prezesa tego sądu.