Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, w związku z realizacją programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, informuje, iż są jeszcze wolne miejsca  do udziału w Programie.

  Szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców lub opiekunów prawnych dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do udziału w Programie. PCPR oferuje wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do/z placówki oświatowej.

Przypominamy, iż głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy:

– w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),

– w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

– w załatwianiu spraw urzędowych,

– w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

– w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

  W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Łukowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. 

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 25 798 9913 w. 65