Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Łukowie złożył wniosek o pozyskanie dotacji na realizację zadania „Budujemy Przyjaźń”. Pieniądze mają pochodzić z Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030. Wniosek dotyczy Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie. Całkowity koszt zadania to 45,5 tys. zł, i prawie w całości zostanie pokryty ze środków rządowych.

   Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 to rządowa inicjatywa, w ramach której samorządy mogą starać się o dotacje. Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

  Zadanie pod nazwą „Budujemy Przyjaźń”, które ma realizować Szkoła Podstawowa nr 5, będzie polegać na organizacji dodatkowych zajęć sportowych i  informatycznych oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Planowany jest też zakup nowego sprzętu komputerowego.