W Urzędzie Miasta w Łukowie rozpoczął się nabór  kandydatów na członków do Łukowskiej Rady Seniorów. Osoby spełniające wymogi, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 25 października. Rada może liczyć ogółem 11 osób, z czego dwie wskazywane są przez burmistrza.

  Prawo zgłoszenia kandydatów mają środowiska senioralne (maksymalnie dwie kandydatury od środowiska) oraz pełnoletnie osoby fizyczne. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do Urzędu Miasta karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem. Formularze można pobrać w urzędzie w Punkcie Obsługi Interesanta (pokój nr 19) oraz Biurze Rady Miasta (pokój nr 19). W sytuacji, gdy nadesłanych zostanie więcej niż 9 kandydatur do Łukowskiej Rady Seniorów, wyboru członków dokona się w drodze publicznego losowania. W przypadku wpływu 9 lub mniejszej ilości kandydatur, wszyscy zgłoszeni zostaną powołani.

Szczegółowe informacje nt. wyboru do Łukowskiej Rady Seniorów znajdują się:

– na stronie BIP Urzędu Miasta Łuków w zakładce Łukowska Rada Seniorów pod adresem:

https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=323&p1=szczegoly&p2=1681609

– na stronie Miasta Łuków w zakładce Urząd i Samorząd/Łukowska Rada Seniorów pod adresem:

http://www.lukow.pl/urzad-i-samorzad/lukowska-rada-seniorow/1749-nabor-do-lukowskiej-rady-seniorow