Miniony, 2020 rok, ograniczył dochody samorządów. Do budżetu powiatu łukowskiego trafiło 1 mln zł mniej niż planowano. W zamian za powiat łukowski otrzymał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na łączną kwotę prawie 22 mln zł.

  Do budżetu powiatu w ubiegłym roku trafiło w sumie 19,6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad 7,6 mln zł przyznano powiatowi przy pierwszym podziale środków. Pieniądze te zostały przeznaczone jako wkład własny powiatu do inwestycji drogowych, na które złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa tych dróg ruszy w tym roku.

  Przy drugim podziale środków z RFIL Starostwo Powiatowe otrzymało 12 mln zł, które zostały przeznaczone na inwestycje w SP ZOZ. Chodzi tu o budowę pomieszczeń dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na generalny remont budynku Ośródka Zdrowia w Stoczku Łukowskim.

  Ponadto w minionym roku do powiatowego SP ZOZ trafiło 700 tys. zł. Powiat łukowski ze swojego budżetu przekazał szpitalowi 100 tys. zł na zakup aparatów wspomagających oddychanie i 30 tys. zł na zakup szpitalnych łóżek. Za 230 tys. zł przebudowano instalację tlenu medycznego. Do szpitala trafiła też dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków Covid-19. Zakupiono za to m.in. respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy do infuzji dożylnej, środki ochrony osobistej.

  Powiat pośredniczył również w przekazywaniu pieniędzy do rodzin zastępczych, szpitala i domów pomocy społecznej. Środki pochodziły z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponad 1 mln zł trafiło do DPS-ów, a prawie 200 tys. zł do rodzin zastępczych

  Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego blisko 300 tys. zł zostało też przekazane na wsparcie nauki zdalnej, w tym. m.in. na program  500+ dla nauczycieli.

  Ponadto Starostwo wydało ponad 222 tys. zł na przeciwdziałanie pandemii w jednostkach podległych powiatowi.