Władze powiatu łukowskiego zadeklarowały chęć współpracy z miastem i gminą Łuków oraz gminą Stanin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. „Ważnym przesłaniem współpracy powiatu z miastem i gminami jest wspólny cel – dobro mieszkańców naszego obszaru”- czytamy na stronie internetowej Starostwa.

  W ramach Programu powołano „Miejskie Obszary Funkcjonalne ośrodków lokalnych”. Jeden z nich obejmuje miasto Łuków oraz gminę Łuków i gminę Stanin. W ramach MOF będą realizowane „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, a warunkiem ich realizacji będzie powołanie „Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. Do Miejskiego Obszaru Funkcjonować chęć przystąpienia wyraziły właśnie władze powiatu łukowskiego. Jednym z zadań, które mogłyby wspólnie realizować w ramach MOF samorządy, jest m.in. rozwój transportu publicznego.

  W ramach działania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego samorządy mogłyby współpracować w następujących zakresach:

1. Rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny.

2. Poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta, szczególnie w zakresie jakości powietrza.

3. Zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym.

4. Wsparcie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania rynku pracy w obszarze funkcjonalnym.

5.Ochronę, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.

6. Bezpieczeństwo przestrzeni publicznych.

7.Ochronę,rozwój i promowanie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

8. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

  Władze powiatu tak argumentują deklarację o  współpracy z samorządami: „Biorąc pod uwagę powyższe kierunki Powiat Łukowski wnosi akces uczestnictwa w lokalnym MOF. Powiat Łukowski i jego jednostki z powodzeniem realizują zadania publiczne wpisujące się w powyższe cele. Mamy dobre doświadczenia we wzajemnej współpracy. Dobrym tego przykładem jest współdziałanie np. w zakresie służby zdrowia czy modernizacji dróg. Włączenie do MOF Powiatu Łukowskiego pozwoli na optymalne wykorzystanie nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w kierunku dalszego rozwoju i poprawy funkcjonowania obszaru objętego MOF.  Propozycja nasza dobrze wpisuje się w regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju.  Nasze współdziałanie w sposób zrównoważony i bardziej ukierunkowany będzie rozwiązywać wspólne problemy, ale też wykorzystywać potencjał i specyfikę naszego lokalnego obszaru. Ważnym przesłaniem współpracy powiatu z miastem i gminami jest wspólny cel – dobro mieszkańców naszego obszaru”.