Łukowscy radni nie poparli petycji, której autorzy chcieli aby rząd RP uzyskał gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań pokryją oni koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Uchwała uznająca postulaty zawarte w petycji za niezasadne została podjęta na sesji Rady Miasta, która odbywała się 14 stycznia.

  W uzasadnieniu do uchwały radni stwierdzili, że sprawa dotyczy ważnego dla lokalnej społeczności tematu. Zaznaczyli też, że szczepienia są dobrowolne. Jednakże biorąc pod uwagę samą treść petycji radni uznali, że brak jest podstaw prawnych do podjęcia uchwały w zakresie przedstawionego w petycji żądania.

  Do planu pracy Rady Miasta na 2021 rok wprowadzono również punkt, aby raz na kwartał odbywała się dyskusja na temat stanu epidemii w naszym mieście.