Rada Gminy Łuków uchwaliła budżet na 2021 rok. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 29 grudnia, uchwałę w tej sprawie poparli jednogłośnie wszyscy radni.

  W przyszłorocznym planie finansowym jest zapisanych ponad 98,5 miliona złotych dochodów oraz prawie 117 milionów wydatków. Na inwestycje zapanowano wydać około 26 milionów 300 tysięcy złotych, czyli ponad ¼ budżetu. Pieniądze będą wykorzystane na różne zadania, od inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową, przez drogi i szkoły, po obiekty sportowe i rozwój turystyki.

  W przyszłym roku samorząd planuje m.in. budowę oczyszczalni ścieków w Gołaszynie. Na to zadanie rada zapisała w budżecie ponad 5 milionów złotych, w tym 2 miliony dotacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i około 3 milionów 200 tysięcy z pierwszej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejne 2 miliony z nowej edycji RFIL gmina chce wykorzystać na budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy, na którą radni zabezpieczyli 6 milionów złotych.

  Na budowę i przebudowę dróg gminnych w budżecie na 2021 rok jest prawie 5 milionów 900 tysięcy złotych. Na dwa zadania gmina chce pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Chodzi o budowę drogi Gręzówka – Biardy o wartości kosztorysowej około 3 milionów 600 tysięcy złotych oraz przebudowę trasy w Ryżkach wartej prawie 1 milion 400 tysięcy złotych. W obydwu przypadkach wójt Mariusz Osiak liczy na dotacje na 60 procentowe dotacje. Ostatecznych decyzji o podziale środków z FDS jeszcze nie ma.

  W 2021 roku Gmina Łuków chce również wymienić nawierzchnię na boiskach wielofunkcyjnych przy 5 szkołach – w Czerśli, Gołąbkach, Gręzówce, Krynce i Zalesiu. W budżecie rada zabezpieczyła na ten cel 1 milion złotych, ale samorząd zamierza się starać o wsparcie tych inwestycji przez ministerstwo sportu, skąd chce pozyskać pieniądze na pokrycie około połowy kosztów.

  W przyszłorocznych planach jest również rozbudowa Zespołu Szkół w Czerśli, na którą w budżecie radni przeznaczyli ponad 700 tysięcy złotych i opracowanie projektu rozbudowy szkoły filialnej w Turzych Rogach.

  Oprócz inwestycji własnych miejscowy samorząd będzie wspierać także zadania realizowane a terenie gminy przez samorząd województwa lubelskiego i Powiat Łukowski. Województwu Gmina Łuków zamierza przekazać 400 tysięcy złotych na budowę około 1100 metrów ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 807 w Ryżkach i kontynuację budowy 400-metrowego chodnika przy trasie 808 w Świdrach. Z Powiatem Łukowskim samorząd gminny planuje wspólne inwestycje drogowe, na które zamierza przekazać 600 tysięcy złotych.

  W 2021 roku Gmina Łuków będzie realizować także kolejne pomysły, związane z rozwojem turystyki. M.in. w Kownatkach chce utworzyć etnopark z odtworzoną dawną zagrodą wiejską. Punktem wyjścia będzie stary budynek mieszkalny, który obecnie jest w Zarzeczu. Przewieziony zostanie do Kownatek i ustawiony na placu przy świetlicy, gdzie w przyszłości będzie można dostawiać kolejne elementy, choćby spichlerz czy budynki gospodarcze. Docelowo ma to być miejsce, gdzie będą się odbywać prezentacje dawnych sprzętów, czy zwyczajów oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży, prowadzone na przykład przez członkinie KGW.

  Na utworzenie etnoparku w Kownatkach w budżecie zapisano 200 tysięcy złotych, ale ponad połowę tej kwoty samorząd chce pozyskać z funduszy unijnych, którymi dysponuje Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości”.

  Jeśli rada gminy zmieni plan zagospodarowania przestrzennego, w przyszłym roku jest szansa na dokończenie rekonstrukcji obozu żołnierzy Armii Krajowej w Klimkach. Na ten cel w planie finansowym na 2021 rok radni zabezpieczyli 150 tysięcy złotych.