To ważna informacja dla osób pracujących w podmiotach leczniczych, całodobowych placówkach pomocy społecznej i strażaków ochotników. Mają prawo do wyższego zasiłku chorobowego, jeśli ich zwolnienie lekarskie, kwarantanna lub izolacja wynikają z zetknięcia z Covid-19 w pracy.

  Zamiast zasiłku chorobowego w wysokości 80% przysługuje im teraz świadczenie w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Chodzi o sytuacje, gdy niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiły po kontakcie z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

  Pierwsza grupa, której dotyczy zmiana przepisów, to osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych i OSP. Mogą otrzymać wyrównanie zasiłku chorobowego z 80 do 100% za okres od 5 września. W przypadku osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych wyższy zasiłek obejmuje zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycznych.

  Na 100% zasiłku chorobowego mogą liczyć również osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, w noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. W ich przypadku wyższy zasiłek obowiązuje od 29 listopada.

  Wypłata zasiłku i przeliczenie dotychczas wypłaconych świadczeń następuje na wniosek. Podmiot leczniczy lub jednostka pomocy społecznej potwierdzają w dokumentach do ZUS, że niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiły po zetknięciu zatrudnionego z koronawirusem w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. W przypadku zwolnienia lekarskiego potrzebne będzie dodatkowo oświadczenie ubezpieczonego, że powodem jego niezdolności do pracy jest Covid-19. Osoba prowadząca działalność gospodarczą potwierdza te fakty samodzielnie w oświadczeniu wysyłanym do ZUS. Strażak ochotnik również wypełnia takie oświadczenie sam i potwierdza w nim, że jego zwolnienie lekarskie z powodu Covid-19, kwarantanna lub izolacja są wynikiem wykonywania zadań członka ochotniczej straży pożarnej.

  Oświadczenie trzeba przekazać płatnikowi zasiłku, czyli pracodawcy, zleceniodawcy lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Informacje o dokumentowaniu prawa do podwyższonego zasiłku i wzór oświadczenia są na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „koronawirus”.