Powiat Łukowski otrzymał blisko 2 mln 400 tys. zł na Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej. Pod tą nazwą kryje się między innymi przebudowa istniejącej oficyny Muzeum Henryka Sienkiewicza,  zagospodarowanie terenu przy muzeum oraz rewitalizacja Kopca w Okrzei.

  25 sierpnia Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Wśród zakwalifikowanych wniosków, na ósmym miejscu znalazł się wniosek powiatu łukowskiego dotyczący powstania przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej. Całkowita wartość planowanej inwestycji to 3 mln 815 tys. zł. Kwota przyznanego dofinansowania to 2 mln 372 tys. zł.

  Główne zadania przewidziane do realizacji obejmują między innymi: przebudowę i wyposażenie  istniejącej oficyny Muzeum Henryka Sienkiewicza,  zagospodarowanie terenu przy muzeum oraz rewitalizację Kopca w Okrzei. Termin realizacji zadania wyznaczono na koniec 2022 roku. Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej ma być nowoczesną instytucją o funkcjach kulturalnych i turystycznych.