Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw.

  Nabór przeprowadzany będzie w dniu 29 lipca i trwał będzie od godz. 10:00 do godz. 22:00.

  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz pakietu dokumentów, które wnioskodawca złoży do LAWP odbywa się jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu LSI2014, natomiast złożenie dokumentacji aplikacyjnej do LAWP odbywa się za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl.

   Szczegółowe informacje techniczne dot. procesu aplikowania, podpisania i wysyłki pakietu do urzędu znajdują się na stronie: www.rpo.lubelskie.pl

  Strona https://covidlsi2014.lubelskie.pl/ będzie uruchomiona w dniu 29 lipca od godz. 7.30, przy czym możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie będzie od godz. 10:00.

  System LSI2014 w dniu naboru 29 lipca zostanie wyłączony w godz. 9.30-11.30.

  Aby złożyć wniosek o dofinansowanie do LAWP Wnioskodawca musi już przed godziną 9.30 posiadać wygenerowane i zapisane dane: ID pakietu oraz TOKEN pakietu i ID użytkownika oraz TOKEN użytkownika, które zostaną przesłane do LAWP za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl/