W ciągu najbliższych 10 lat liczba mieszkańców Łukowa spadnie o blisko 15%, czyli o  ponad 4 tysiące osób. Najbardziej niepokojące jest to, że o blisko 60% spadnie liczba dzieci w wieku 0 – 14 lat. Będzie też mniej osób w wieku produkcyjnym. Przybędzie zaś emerytów i osób 60+.

  Według danych GUS liczba mieszkańców miasta Łuków na koniec 2019 roku wynosiła 28 875 osób. W porównaniu do 2018 roku nastąpił spadek liczby mieszkańców o 363 osoby. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest nadal ujemny przyrost naturalny oraz migracja ludności w celach zarobkowych, również poza granice kraju. Średnia gęstość zaludnienia w Łukowie na koniec 2019 roku wyniosła około 807,69 os./km2. Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek liczby ludności.

  We wszystkich badanych obszarach w mieście Łuków występuje depopulacja. Jest ona uzależniona od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Postępujący spadek liczby mieszkańców to negatywne zjawisko występujące również na terenie całego województwa lubelskiego jak i w kraju. Głównymi czynnikami są m.in. zmniejszenie się dzietności rodzin i starzenie się społeczeństwa. Czynnikiem potęgującym to zjawisko jest również emigracja mieszkańców w celach zarobkowych do większych aglomeracji miejskich. Charakterystycznym przejawem depopulacji jest też tzw. „wylewanie się miasta” na obszar otaczającej go gminy Łuków. Wiele osób nadal aktywnych zawodowo, decyduje się zamieszkiwać na terenie gminy. Decyzje takie są podyktowane względami zarobkowymi i ekonomicznymi. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to zjawisko niekorzystne dla miasta.

  Dane dotyczące liczby mieszkańców Łukowa  pochodzą z Raportu o stanie miasta, który przedstawiany był na ostatniej sesji rady Miasta. Na relację z obrad zapraszamy w piątek 24 lipca do programu Master TV.