Do Urzędu Miasta w Łukowie wpłynął drogą mailową wniosek od Poczty Polskiej o przekazanie danych osobowych mieszkańców, m.in. imion i nazwisk oraz ich numerów PESEL. Dane te miałyby zostać wykorzystane do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów prezydenckich. Władze Łukowa odmówiły przekazania takich informacji.  Wniosek wpłynął 24 kwietnia. Władze miasta w oficjalnym komunikacie poinformowały, że w trosce o ochronę danych swoich mieszkańców nie udostępnią żadnych danych osobowych. Poproszono za to o wyjaśnienia dotyczące prawdziwości wniosku, a także wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania nadawcy w zakresie składania tego typu oświadczeń.

  W komunikacie opublikowanym na stronie Urzędu Miasta czytamy: 

Wniosek nadesłany przez podmiot tytułujący się jako „Poczta Polska” nie zawiera podpisu (własnoręcznego bądź elektronicznego), jak również jakiejkolwiek informacji o osobie, która wystąpiła o przekazanie danych osobowych. Wątpliwym jest również sposób nadesłania tego typu wiadomości za pośrednictwem zwykłej poczty elektronicznej, a nie przykładowo zabezpieczonego przed niepowołanymi osobami i dającego możliwość szyfrowania wiadomości systemu ePUAP. Informacja, która wpłynęła do Urzędu Miasta w Łukowie oraz innych samorządów w kraju, nieposiadająca informacji wspomnianych powyżej, może być uznana jako tzw. phishing, a więc metodę oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem czy też nakłonienia ofiary do określonych działań.

  Zaistniała sytuacja wzbudza wątpliwości tym bardziej, że zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, wyrażonym w piśmie z dn. 23 kwietnia 2020 r. (ZPOW-421-10/20) podstawą do wydania danych ze spisów wyborców przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do Wniosku winna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

  Wątpliwości dotyczące przekazania danych osobowych drogą elektroniczną „Poczcie Polskiej” płyną także z innych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą tematyką praw i swobód obywatelskich. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego, Fundacja Panoptykon oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska wysłały do wszystkich samorządów w Polsce opinię prawną, według której żądanie list wyborców jest niezgodne z prawem. Funkcjonująca w dyskursie politycznym ustawa o wyborach korespondencyjnych wskazywana jako podstawa prawna do działań podejmowanych przez podmiot tytułujący się w wiadomości przesłanej do Miasta Łuków jako „Poczta Polska”, nie jest jeszcze obowiązującym prawem, gdyż jest obecnie procedowana przez Senat. Ustawa nie została również podpisana przez Prezydenta, a tym samym nie ma mowy o uczestnictwie jakiegokolwiek operatora pocztowego w organizacji wyborów.

  Mając na uwadze powyższe argumenty, Miasto Łuków nie zdecydowało się na dzień dzisiejszy udostępniać jakichkolwiek danych osobowych podmiotom zewnętrznym.