Odnawialne źródła energii to moda czy konieczność? Co wiemy o recyklingu i odzysku energii z odpadów? To tematy, które omawiano podczas Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W tych zajęciach wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

  Zajęcia odbyły się w Lublinie 14 lutego. W programie znalazły się wykłady, konkurs i warsztaty. Uczniowie wysłuchali referatów o innowacyjnych technologiach w gospodarce wodno – ściekowej, o recyklingu i odzysku energii z odpadów, o tym, czy odnawialne źródła energii to moda czy konieczność oraz o bezpieczeństwie technicznych jako nowym obszarze zainteresowania inżynierów środowiska i ekoenergetyki.

  Bezpośrednio po wykładach odbył się konkurs wiedzy z nagrodami z zakresu inżynierii środowiska i ekoenergetyki, w którym wzięli udział uczniowie ZS nr 2. w tym konkursie Michał Pycka oraz Sebastian Dziosa zajęli drugie i trzecie miejsce. Pobyt na Uniwersytecie Przyrodniczym zakończył się udziałem w warsztatach. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawował Adam Sulej.

  Głównym organizatorem spotkania była Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji, pracownicy prowadzący zajęcia na kierunkach: inżynieria środowiska i ekoenergetyka oraz studenci ze Studenckiego Koła Naukowego.

  Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pt. „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” realizowanego przez Powiat Łukowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 Kształcenie zawodowe.