Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 lat do  Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie. Dnia 2 marca 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja,która potrwa do 16 marca 2020 r. Rekrutacja przeprowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan, szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.integracyjne.lukow.pl/. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w terminie 8-15 kwietnia 2020 r.

W zawiązku z tym zapraszamy chętne dzieci wraz z rodzicami na ZAJĘCIA OTWARTE, które odbywać się będą w każdy wtorek o godzinie 15.30 od 18 lutego do 10 marca w naszym przedszkolu.

Misją naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością.Aby sprostać potrzebom dzieci uczęszczających do naszego przedszkola prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe stosując różne metody pracy. W każdej grupie integracyjnej pracują nauczyciele wspomagający, dając duże wsparcie i pomoc dziecku niepełnosprawnemu.

Kadra pedagogiczna przedszkola:

 • nauczyciel wspomagający w każdej grupie integracyjnej
 • zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • zna potrzeby i zainteresowania dzieci
 • wprowadza innowacyjne rozwiązania konstruując ciekawe, bogate oferty zabaw i zajęć
 • posiada wysokie kwalifikacje
 • pracują z pasją stale doskonaląc swoje umiejętności
 • współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami w procesie wychowania
 • służy rodzicom radą, pomocą i wsparciem
 • zaspokajają naturalną ciekawość i poznawanie świata realizując własne programy: adaptacyjny, ekologiczne, logopedyczny

Metody stosowane w pracy z dziećmi w przedszkolu:

 • metoda integracji sensorycznej,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metoda kinezjologii edukacyjnej,
 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • metoda pracy z dzieckiem wg Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”
 • metoda ruchowa wg Dennisona
 • metoda muzyczno – ruchowa wg Orffa i Labana
 • trening umiejętności społecznych,
 • Program Aktywności Ch. Knilla
 • terapia ręki
 • neurosensomotoryczna Terapia Taktylna
 • terapia Snoezelen,
 • terapię logopedyczną: indywidualną i grupową

Prowadzimy:

 • zajęcia z psychologiem: indywidualne i grupowe,
 • zajęcia muzyczno – rytmiczno – ruchowe
 • plastyczno – techniczne
 • rozwijające sprawność manualną
 • sensoplastyczne

Zapewniamy: 

 • Diagnozę funkcjonalną Profil Psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera
 • Diagnozę KORP, KOLD, KOZE.

Sala do terapii integracji sensorycznej

Atutem naszego przedszkola są:

 • duże przestronne, słoneczne, estetyczne dobrze wyposażone sale
 •  gabinet logopedyczny
 • gabinet pracy terapeutycznej
 • profesjonalnie wyposażona sala do terapii integracji sensorycznej
 • salka doświadczania świata
 •  bezpieczny nowy plac zabaw oddalony od ruchliwej ulicy
 • zagospodarowane zielenią otoczenie przedszkola
 • mini ogródek przedszkolny, którym współgospodarzami są dzieci
 • spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • uroczystości przedszkolne
 • dla każdego rodzica  konsultacje ze specjalistami
sala doświadczania świata

Każde dziecko w naszym przedszkolu ma zapewnione wsparcie i indywidualne podejście. Naszym celem jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka.

Dzięki temu absolwenci naszego przedszkola to dzieci:

 • otwarte,
 • twórcze,
 • wrażliwe,
 • komunikatywne,
 • przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji,
 • znają siebie i swoje możliwości,
 • mające właściwy stosunek do osób z niepełnosprawnością,
 • potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji,
 • rozwiązują problemy,
 • znają swoje prawa i obowiązki,
 • osiągają sukcesy i radzą sobie z porażkami

Nasze Przedszkole jest najstarszą w mieście placówką pod względem wieloletniego doświadczenia  w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi.

Szczególną opieką obejmujemy dzieci:

 •  ze spektrum zaburzeń autystycznych (m.in autyzmem z zespołem Aspergera)
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • dzieci niedosłyszące i niedowidzące
 • trisomią 21 (zespołem Downa)
 • z zespołami metabolicznymi
 • z niepełnosprawnością ruchową i innymi schorzeniami
 • z niepełnosprawnością intelektualną