Łukowscy radni będą debatować nad „Raportem o stanie Miasta Łuków”. Dyskusja ma odbyć się na sesji zaplanowanej na 26 czerwca. Mogą w niej wziąć udział mieszkańcy, o ile wcześniej zgłoszą swój akces do dyskusji w Biurze Rady Miasta.
Konieczność opracowania reportu wynika ze znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, które zaczęły obowiązywać po wyborach samorządowych w 2018 roku. Ma być to podsumowanie ubiegłorocznej działalności burmistrza. Jak czytamy we wstępie do raportu, ustawodawca nie określił jednolitego wzoru zgodnie, z którym raport powinien być sporządzony. Mając to na uwadze, twórcy „Raportu o stanie Miasta Łuków” wyszli z założenia, że najlepszą koncepcją będzie opracowanie raportu według struktury organizacyjnej Urzędu Miasta z uwzględnieniem wszystkich jednostek organizacyjnych, w tym jednostek oświatowych i instytucji kultury oraz spółek komunalnych.
Zgodnie z przepisami ustawy, debata nad raportem będzie połączona z rozpatrywaniem sprawozdania z wykonania budżetu, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium. Raport musi być rozpatrywany w pierwszej kolejności.
W dyskusji nad raportem możliwy jest udział mieszkańców, ale wyłącznie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu tego zamiaru przewodniczącemu rady. Zawiadomienie musi być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, czyli do 25 czerwca. Zgłoszenie musi zostać ponadto poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgodnie z ustawą w debacie nad raportem może zabrać głos 15 mieszkańców, „chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.
Raport nad stanem Miasta Łuków jest już dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej. Link do RAPORTU
Po zakończeniu debaty nad raportem rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Podjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania będzie wymagać bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania będzie równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu mu wotum zaufania.
W razie nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. Do przyjęcia takiej uchwały będzie potrzebna bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady i głosowanie imienne.
W ustawie o samorządzie powiatowym i w ustawie o samorządzie województwa przyjęto natomiast inne rozwiązanie. Nieudzielenie przez radę powiatu bądź sejmik województwa wotum zaufania zarządowi powiatu albo zarządowi województwa będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.