Na stronie internetowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie został opublikowany nowy skład komisji. Miejsce Agnieszki Stępniewskiej zajął radny miejski Mariusz Chudek. Nowa komisja działa od 1 lutego br.
W skład nowej komisji wchodzą:

 • Marek Żurawski – przewodniczący
 • Adam Pawlak – zastępca przewodniczącego
 • Izabela Janaszek – Talacha – pełnomocnik burmistrza miasta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii i przemocy w rodzinie
 • Leonard Baranowski
 • Marek Czernecki
 • Paweł Joński
 • Piotr Łukaszewski
 • Lidia Wiąckiewicz
 • Mariusz Chudek


  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Burmistrza Łukowa Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r.
Zgodnie z art. 41 ust. 3 oraz art. 18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

 1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 2. Wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Łuków oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łukowa.
 3. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.