Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie w partnerstwie z Miastem Łuków ogłasza nabór uczestników do projektu „Klub Seniora w Łukowie”. Projekt skierowany jest do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które spełniają warunki: są mieszkańcami Łukowa (w tym w szczególności obszaru rewitalizacji) i mają ukończone 60 lat.
Dla uczestników projektu zaplanowano bezpłatne formy wsparcia m.in.: zajęcia artystyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe, kurs dbałości o wygląd, zajęcia z przedsiębiorczości, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia informatyczne.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i złożenia ich w terminie od 8 do 12 października w siedzibie Klubu Seniora, ul. Browarna 63, (świetlica przy OSiR w Łukowie), tel. 605 175 123.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej  jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 40 osób (20K, 20M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Łuków do 31.08.2020 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych dla potrzeb i oczekiwań osób starszych.
O uczestnictwie w projekcie decydować będą kryteria rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Okres realizacji projektu: 03.09.2018 r. do 31.08.2020 r.
Wymagane dokumenty
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.