Miejska  Komisja Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych w Łukowie ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań  uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Programy należy składać do 25 października w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta, ul. Zdanowskiego 15  pok. nr 3, w godzinach od 730 do 1530.
Wysokość środków planowanych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok wynosi 600 000 zł.
Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych i NSP.
realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu;
realizacja programów ograniczania picia alkoholu;
programy terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem;
prowadzenie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób doświadczających przemocy
i osób stosujących przemoc domową;
prowadzenie programów redukcji szkód;
prowadzenie działań w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych pomocy psychospołecznej i prawnej.
prowadzenie programów psychoterapii współuzależnienia;
prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
organizacja obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/problemem przemocy;
tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym;
przygotowanie kampanii informacyjnej na temat wszystkich instytucji, których celem jest niesienie pomocy osobom z problemami uzależnień oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
– w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowych rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej (ukierunkowane na całe populacje); profilaktyki selektywnej (ukierunkowane na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka); profilaktyki wskazującej (ukierunkowane na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, demonstrujące wczesne symptomy problemów. Lista programów rekomendowanych znajduje się na  stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl, Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl) oraz na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;
wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się;
wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych;
prowadzenie zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykowanych i wykluczeniem. Możliwe będzie przyjmowanie do realizacji jedynie tych projektów, które będą zawierały program profilaktyczny odwołujący się do skutecznych strategii ze wskazanym realizatorem posiadającym potwierdzone kompetencje do jego realizacji;
wdrażanie programów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców;
prowadzenie edukacji publicznej w dziedzinie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych we współpracy z lokalnymi mediami;
promowania zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji;
prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej;
prowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego w szkołach nauki jazdy dotyczącego problematyki nietrzeźwych kierowców.
Główne kryteria oceny wniosków:
Zgodność z zadaniami zapisanymi w Miejskim Programie na 2019r. Zadania te wynikają
z wniosków zawartych w „Diagnozie lokalnych zagrożeń społecznych- Łuków 2015”
a także z ewaluacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2018 rok.
W pierwszej kolejności będą przyjmowane do realizacji programy z listy rekomendowanych,
o potwierdzonej w badaniach skuteczności.
Realizatorzy działań powinni wykazać się uprawnieniami i doświadczeniem w pracy profilaktycznej, terapeutycznej.
Zapraszamy do składania wniosków dotyczących powyższych problemów.
Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia jest złożenie wniosku na realizację zadania według załączonego wzoru druku, który można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków i strony: www.komisja.lukow.pl .
Informację o rozstrzygnięciu konkursu wnioskodawcy otrzymają po przyjęciu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Radę Miasta Łuków.