Zarząd Powiatu Łukowskiego podjął uchwałę o powołaniu Mariusza Furlepy na stanowisko dyrektora SP ZOZ. Podpisano z nim umowę, która obowiązuje od 1 kwietnia 2018.
Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a dyrektorem Mariuszem Furlepą została podpisana na sześć najbliższych lat. Jego miesięczne wynagrodzenie będzie wynosiło 26 tys. zł. W ramach pełnego etatu i w ramach tego wynagrodzenia dyrektor będzie zarządzał szpitalem oraz będzie pracował w  Poradni Chirurgii Ogólnej i Urazowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo oraz na oddziale chirurgicznym w wymiarze nieprzekraczającym 98 godzin w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.