Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt czasowy lub stały wydane w województwie lubelskim przekroczyła 15 tys. osób. Od 2015 r. liczba ta wzrosła trzykrotnie. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Ponad połowa z nich to mężczyźni w wieku 20-39 lat.
Do najliczniejszych grup cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie lubelskim należą obywatele: Ukrainy – 9,3 tys. osób, Białorusi – 1,3 tys. oraz Bułgarii – 0,4 tys. Największy wzrost dotyczy obywateli Ukrainy – o ok. 7 tys. osób od 2015 r.
Około 54 proc. cudzoziemców w województwie lubelskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, a ok. 26 proc. w przedziale 40 – 59 lat. Przeważają mężczyźni – 9 tys. osób (60 proc.), w porównaniu do 6 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów zezwoleń dominują: zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 49 proc. oraz pobyt stały – 37 proc.
Decyzje w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców wydają urzędy wojewódzkie. W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie 329 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało ok. 106 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (31 tys. osób), dolnośląskie (31 tys.) oraz wielkopolskie (21 tys.).
Cudzoziemcom chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom Unii Europejskiej i ich rodzinom.
Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.